Magtymguly 12 sotok 250 m2 komnatlary gaty uly jayyn aşagy podwal olam 250 m2 jayyn içi karopka daşy poçti tayyn dokument tayy, Ашхабад/Ashgabad
Русский Turkmen