Keminr koçe 3 etajkan 1 nji etajy 4 komnat, Ашхабад/Ashgabad
Русский Turkmen